Všeobecné obchodné podmienky

Úvod InfoVšeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

www.ipkamery.sk

TYGOR TRADE, s.r.o. (ďalej „VOP“)

platné od 15.03.2021

 

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

 

Objednávka

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.ipkamery.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop).

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). 

Tieto údaje budú v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe. Zásady ochrany osobných údajov sú súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok ako príloha č. 1. 

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

 

I. Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovarov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

2. Vo všeobecnosti je termín odoslania tovaru alebo odberu tovaru do 2-3 pracovných od dátumu overenia objednávky.

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

 

 

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) vlastnou dopravou na základe osobného odberu
b) kuriérom (zasielateľskou službou) 
d) cez Slovenskú poštu 

5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

 

 

III. Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

 

IV. Odstúpenie od zmluvy

1. Spotreztbiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom).

2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. 

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

 

V. Záruka a servis

1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

 

VI. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Ceny sú pre spotrebiteľa platné dňom zverejenia na internetovej stránke. Zmena ceny sa na už realizované objednávky nevzťahuje. 

3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. 

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a predpisov a zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonovo ochrane spotrebiteľa, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Príloha č. 1- Zásady ochrany osobných údajov

I. Identifikačné údaje prevádzkovateľa
1. Tieto zásady ochrany osobných údajov upravujú práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) medzi prevádzkovateľom, ktorým je spoločnosť  TYGOR TRADE, s.r.o so sídlom Zámocká 3, 811 01 Bratislava, IČO: 46 565 566, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vl.č. 89518/B (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) a kupujúcim ako dotknutou osobou (ďalej ako ako „kupujúci“).

II. Osobné údaje a ich spracovanie:
1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich v rozsahu uvedenom v zákone o ochrane osobných údajov, súvisiacich príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

2. Prevádzkovateľ zhromažďuje tieto osobné údaje:
• meno a priezvisko
• fakturačná adresa a dodacia adresa
• emailová adresa
• telefonický kontakt
• údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet Prevádzkovateľa)

III. Účely spracúvania osobných údajov
1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu za splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a na marketingové účely.

2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich na nasledovný účel:
• registrácia na internetovej stránke www.ipkamery.sk
• prijatie, realizácia a vybavenie objednávky tovaru kupujúcim
• vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
• zúčtovanie platieb
• dodanie objednaného tovaru na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe
• evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii
• marketingové a obchodné ponuky Prevádzkovateľa
• tvorba štatistík pre zlepšenie
• spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných Prevádzkovateľom


IV. Právny základ a informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Pokiaľ kupujúci neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Spracúvanie osobných údajov je v tejto súvislosti nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov

2. Spracúvanie osobných údajov pre marketingové účely sa realizuje na základe súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.

3. Kupujúci je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný kupujúci. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

4. Prevádzkovateľ po uplynutí lehoty nevyhnutnej na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

5. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú poskytnuté tretej osobe (prepravnej alebo kuriérskej spoločnosti) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

6. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú poskytnuté tretej osobe (napr. účtovníkovi, programátorovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a z osobitných právnych predpisov.

7. Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

8. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a z osobitných právnych predpisov.

9. Kupujúci v súlade s ustanovením § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení udeľuje súhlas k používaniu a spracovaniu osobných údajov, a to za účelom priameho marketingu na dobu najviac 10 rokov.

10. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov.


V. Cookies a ich využívanie
1. Pri prevádzkovaní internetového obchodu sú v súlade so zákonom používané cookies. Cookies sú malé súbory dát, ktoré sú pri návšteve webových stránok ukladané v počítači, smartphone alebo inom koncovom zariadení, prostredníctvom ktorého užívateľ realizuje prístup k internetu. Cookies sa nedajú použiť na zistenie totožnosti návštevníkov stránok a ani ku zneužitiu prihlasovacích údajov.

2. Prevádzkovateľ používa cookie súbory (tzv. cookies) s cieľom zlepšiť a zjednodušiť návštevu užívateľov na stránke internetového obchodu, k personalizácii reklám a na analýzu návštevnosti. Tieto informácie nie sú používané na uloženie osobných informácii a nie sú poskytnuté tretím stranám.

3. Väčšina internetových prehliadačov automaticky podporuje cookies, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním internetového obchodu užívateľ súhlasí s ukladaním súborov cookies.

4. Užívateľ môže blokovať ukladanie cookies alebo ich v prípade potreby vymazať prostredníctvom nastavenia internetového prehliadača. Viac informácii v sekcii „Pomocník“ internetových prehliadačov.

VI. Práva kupujúceho ako dotknutej osoby
1. Kupujúci má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov.
2. Kupujúci má voči Prevádzkovateľovi právo:
• požadovať prístup k osobným údajom,
• na opravu osobných údajov
• na vymazanie osobných údajov
• na obmedzenie spracúvania osobných údajov
• právo na prenosnosť osobných údajov
• právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
• právo na odvolanie súhlasu.

3. Kupujúci má osobitne právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak kupujúci namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

4. Tieto práva si kupujúci môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti TYGOR TRADE, s.r.o. :

• písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti Zámocká 3, 811 01 Bratislava
• elektronicky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu ipkamery@ipkamery.sk
• telefonicky na telefónnom čísle +421 905 494 026

VII. Záverečné ustanovenia
1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi kupujúcim a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.
2. Kupujúci má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
3. Pred odoslaním objednávky kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka berie na vedomie a vyjadruje svoj súhlas so spracuvávaním osobných údajov podľa týchto zásad ochrany osobných údajov