Reklamačné podmienky

Úvod InfoReklamačné podmienky

Reklamačný poriadok

TYGOR TRADE, s.r.o. 

platné od 15. 03. 2021

 

Účelom reklamačného poriadku je doplniť Všeobecné zmluvné podmienky spoločnosti TYGOR TRADE, s.r.o. a pomôcť zorientovať sa zákazníkovi spoločnosti pri podaní a vybavení svojej reklamácie. Každý zákazník pri dodržiavaní tohto reklamačného poriadku výrazne skracuje dobu vybavenia reklamácie. Reklamačný poriadok účelne upresňuje postup zákazníka a spoločnosti TYGOR TRADE, s.r.o. v prípade, že napriek všetkému úsiliu spoločnosti o zachovanie vysokej kvality ponúkaného tovaru, vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného tovaru. 

 

Článok I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a množstvo presne zodpovedalo potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob šetrného zaobchádzania s tovarom. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru. 

 

Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohoto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: používanie výrobku k nevhodnému účelu. 

 

Podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. Spoločnosť TYGOR TRADE, s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom dostatočné množstvo informácii potrebných k správnej starostlivosti o všetky druhy predávaného tovaru. 

Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

 

Článok II

Podmienky reklamácie

 

Spoločnosť TYGOR TRADE, s.r.o. zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť.  Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe chyba, má zákazník právo tuto chybu reklamovať. 

 

Chybou sa rozumie nefunkčnosť, prípadne zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.

 

Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu. 

 

Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je vedúci predajne, alebo ním poverený zamestnanec povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu chyby. 

 

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený a zbavený všetkých nečistôt. Spoločnosť TYGOR TRADE, s.r.o. je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude splňovať vyššie uvedené zásady obecnej hygieny, resp. ak zakúpený tovar určený na vonkajšie použitie bude v stave, ktorý nezodpovedá bežnej údržbe zariadenia vystaveného vonkajším prírodným podmienkam. Zákazník musí dbať na čistotu a správne udržiavanie tovaru (zariadenia), ktoré je určené na použitie v exteriéry. 

 

Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu. Zákazník je povinný po ukončení reklamačného konania prevziať predmet reklamácie. Ak tak neurobí do 6 mesiacov, bude komisionálne zlikvidovaný.

 

Článok III

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

  

Zákazník môže uplatniť reklamáciu v prevádzke spoločnosti TYGOR TRADE, s.r.o. na adrese Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina. Zákazník uplatňuje reklamáciu osobne, poprípade poštou. Nákup reklamovaného tovaru v predajni TYGOR TRADE, s.r.o.  preukazuje zákazník najlepšie nákupným dokladom. Bez predloženia nákupného dokladu zaháji spoločnosť TYGOR TRADE, s.r.o. reklamačné konanie len pokiaľ zákazník iným vierohodným spôsobom doloží resp. preukáže, že reklamovaný tovar zakúpil v spoločnosti TYGOR TRADE, s.r.o..

  

Vedúci pracovník, alebo ním poverený pracovník je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a o predbežnej dobe jej trvania. 

 

Akonáhle zákazník uplatní niektoré z práv zodpovednosti za chyby tovaru, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne so spoločnosťou TYGOR TRADE, s.r.o. inak.

 

Článok IV

Lehoty pre uplatnenie reklamácie

 

Právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa chyba objavila. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru. 

 

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Spoločnosť TYGOR TRADE, s.r.o. je povinná vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o prevedení opravy a o dobe jej trvania. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.  

 

Článok V

Odstrániteľné chyby

 

Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru. V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť TYGOR TRADE, s.r.o.  je povinná chyby odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Zákazník môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru (možno vymeniť za akýkoľvek tovar), pokiaľ tým spoločnosti TYGOR TRADE, s.r.o.  nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom k cene tovaru, alebo závažnosti chyby. 

 

V prípade chyby odstrániteľnej má zákazník právo na výmenu tovaru (možno vymeniť za akýkoľvek tovar) alebo na odstúpenie od zmluvy pokiaľ: 

a)     reklamácia nebola vybavená do 30tich dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode

b)    zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej chyby po oprave, alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb tovar riadne používať. 

c)     opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné chyby. 

Článok VI

Neodstrániteľné chyby

 

Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby má zákazník právo: 

a)     požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (možno vymeniť za akýkoľvek tovar)

b)    odstúpiť od kúpnej zmluvy

 

V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby (napr. chyby estetické) a zákazník nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.

 

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č.40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov (občiansky zákonník) a zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.